DIJKSTABILISATIE | JLD-DIJKSTABILISATOR

DIJKEN VERSTERKEN

Waterveiligheid is heel belangrijk, zeker in deze tijd van klimaatverandering, zeewaterstijging en bodemdaling. De JLD-Dijkstabilisator, ontwikkeld door JLD-Contracting BV, is een duurzame, flexibele kostenbesparende en innovatieve oplossing, die binnen de POV macrostabiliteit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is ontwikkeld en gefinancierd om dijken in de kern te versterken (Macrostabiliteit). Doel van het HWBP is om dijken beter, sneller en goedkoper te verstevigen.

 

“Waterveiligheid is heel belangrijk,
zeker in deze tijdvan klimaatverandering, zeewaterstijging en bodemdaling.”

 

De JLD-Dijkstabilisator wordt toegepast in het binnenwaartse talud van de dijk. Het aanbrengen van de JLD-Dijkstabilisator wordt gedaan met relatief licht materieel. De JLD-Dijkstabilisator, een langwerpig kunststof element, wordt daar geplaatst waar de extra benodigde kracht nodig is in de dijk. Het plaatsen van de JLD-Dijkstabilisator heeft minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of steunbermen en zal dus minder overlast aan de omgeving veroorzaken.

De JLD-Dijkstabilisator zorgt niet alleen voor versterking, maar zorgt er ook voor dat de dijk kan “communiceren”. De stabilisatoren zijn uitgerust
met sensoren en hiermee wordt de dijk een “slimme dijk”. Met deze sensoren is het mogelijk om de druk in het systeem, waterspanning, trillingen en temperatuur in de dijk te meten en zo de verwachte positieve interactie tussen de JLD-Dijkstabilisator en de kering te blijven volgen. Op deze wijze kan er gericht onderhoud gepleegd worden en zou zelfs in de toekomst het ontwerp van waterkeringen naar waarde scherper ingezet kunnen worden.

De innovatieve dijkversterking is een oplossing die ertoe bijdraagt mensen een veiliger leefomgeving te bieden, ze beter te beschermen tegen een dijkdoorbraak en ook eerder te waarschuwen bij mogelijke dijkverzwakking, zodat Nederland droge voeten houdt.

 

“WIJ ONTWERPEN, LEVEREN EN PLAATSEN”

Opbouw_dijkstabilisatieOPBOUW

werking_JLD_dijkstabilisatorWERKING

uitvoering_jld_dijkstabilisatieUITVOERING

projecten_jld_dijkstabilisatiePROJECTEN