Ontwikkeling JLD-dijkstabilisator

Ontwikkeling JLD-dijkstabilisator

In 2013 is JLD Contracting BV een samenwerking aangegaan met Antea Group en Wiertsema & Partners. Met de steun van deze partners is JLD Contracting BV samen met Waterschap Rivierenland een uniek partnership aangegaan om de JLD-dijkstabilisator binnen het programma van de HWBP van een concept tot een geaccepteerd systeem te brengen. Deze innovatieve dijkverbeteringstechniek, die met name tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit te verbeteren, is een uitvoering en naar gepatenteerd idee van Dhr. Jos F. Karsten, directeur/eigenaar van JLD Contracting BV, dat is gevestigd in Edam. Gezamenlijk met de partners is er met Deltares die namens de opdrachtgever Waterschap Rivierenland de ontwikkeling begeleid een proefopzet gemaakt. Na zeer uitgebreid grondonderzoek en een reken exercitie en vele overleggen zijn de beproevingen op een door de gemeente Purmerend ter beschikking gestelde locatie aangevangen. Een van de basis gedachten zijn dat wat al onderzocht en bruikbaar is niet nogmaals onderzocht dient te worden. Deze data die veelal beschikbaar voor de markt is zal optimaal worden benut binnen deze ontwikkeling. Onderstaand geven we op hoofdlijnen een doorkijk in de werking van het systeem en de wijze waarop de beproeving verloopt.

 

Stand van zaken ontwikkeling JLD-dijkstabilisator

De voorbereidingsfase is gereed en het projectteam is begonnen met de eerste beproevingen. Alle betrokken partijen zijn in samenwerking met Deltares vol commitment aan het werk voor het project. Dit heeft geleid tot de proevenopzet waaruit we alle benodigde informatie ten behoeve van de kennisleemtes kunnen halen.

In het veld is de toplaag ter plaatse van de proefdijk afgegraven en hierop is het dijklichaam aangebracht tot ca. 1,40 m hoog. Tevens zijn de verschillende monitoringsystemen aangebracht, waaronder waterspanningsmeters en zakbakens. De ondergrond en de klei voor het dijklichaam worden onderzocht middels samendrukkingsproeven, single stage tri-axiaal proeven en DSS-proeven. Van het dijkmateriaal worden tevens Atterbergse grenzen bepaald en het volumegewicht/watergehalte bepaald.

 De proeven worden gemodelleerd in Plaxis 2D/3D om te controleren in welke mate de stabilisatoren in theorie bijdragen aan de macrostabiliteit van het dijklichaam en hoe de proef het beste uitgevoerd kan worden zodat de gewenste glijcirkel ontstaat. Rechts een illustratie van de werkzaamheden aan de stabiliteitsanalyse voor de containerproef/proefdijk .

Stabiliteitsanalyse

Figuur 1: Stabiliteitsanalyse containerproef

 

Planning

 • Uitvoeren van de interactieproeven nagenoeg afgerond;
 • Vanaf maart 2015 uitvoeren van het tot bezwijken laten komen van de containerproeven, eerste resultaten zijn bevredigend;
 • Van mei tot en met juli 2015 uitwerken van de resultaten;
 • Bereiken van acceptatie van de JLD-dijkstabilisator eind 2015.

 

Werking systeem JLD-dijkstabilisator

Doel: Verbeteren binnenwaartse stabiliteit

De JLD-dijkstabilisator is opgebouwd uit vier onderdelen:

Klapanker Brengt trekkracht over naar de ondergrond
LDE (vin) Element brengen de dwarskracht over naar de bodem
Trekstang Brengt dwarskracht via LDE naar JLD-klapanker/LDE
LDP (kopplaat) Koppelt oppervlak aan JLD-dijkstabilisator

werking-systeem-dijk

 Figuur 2: Werking systeem JLD-dijkstabilisator

 

Beproeving systeem JLD-dijkstabilisator

De stap die van belang is na het uitwerken van de theoretische onderbouwing is een

praktijkproef. De proeven hebben als doel het controleren of de JLD-dijkstabilisator werkt zoals is aangenomen in de theoretische onderbouwing en zoals blijkt uit de verschillende modelleringen. De proeven zijn onderverdeeld in twee onderdelen; de interactieproeven en de containerproeven.

Hoofddoel interactieproeven:

 • Bepalen opneembare kracht van een JLD- klapanker geplaatst in de diepe bodem (pleistocene, holocene zandlaag);
 • Bepalen opneembare wrijvingskracht door LDE-element dat geplaatst is in cohesieve lagen;
 • Bepalen opneembare kracht van de combinatie van JLD-klapanker en LDE geplaatst in de bodem.

Hoofddoel containerproeven:

 • Optimaliseren ontwerpmethodiek van de JLD-dijkstabilisator;
  • De h.o.h. afstand van de JLD-dijkstabilisatoren kan worden geoptimaliseerd;
  • Verschillen tussen een LDE uit één stuk of uit meerdere stukken kan worden onderzocht;
 • Bepalen opneembare dwarskracht van het LDE die geplaatst is in de bodem.
 • Bepalen opneembare krachten van de JLD-dijkstabilisator in een situatie die het uiteindelijk toepassingsgebied van de JLD-dijkstabilisator het dichtst benaderd;

Schermafbeelding-2015-03-06-om-08.52.14Figuur 3: Proevenopzet

Ontwikkelingskosten

De gehele ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe regeling die het HWBP biedt.

Binnen de nieuwe regeling worden innovatieve projecten voor de volle 100% (ipv 90%) gefinancierd en de risico’s die te maken hebben met het eventueel niet slagen van de innovatie worden gedragen door het programma. Uiteraard heeft JLD Contracting binnen de risicokaart ook zijn verantwoordingen diezich met name richten op de uitvoering en de materialen. De energie, het commitment en de snelheid waarmee het project wordt uitgevoerd bewijst dat de nieuwe opzet van het HWBP vele kansen biedt die ook voor MKB bedrijven de mogelijkheid kan bieden om mooie ideeën tot uitvoering te kunnen brengen.

In de Scan die het HWBP jaarlijks doet wordt de JLD Dijkstabilisator ook gezien als zeer kansrijk.

JLD Contracting bv en zijn partners zijn zeer positief over het welslagen van deze ontwikkeling. De eerste resultaten die uit de beproevingen komen zijn zeer bevredigend.